PRAVILNIK

Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 152/2020), kao i Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i u načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre u robi i uslugama („Službeni glasnik RS“ 152/2020) i Odluke privrednog društva „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac o priređivanju nagradne igre broj 07-03/23-13 od 05.04.2023. godine, društvo „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac dana 18.04.2023. godine donosi sledeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA „GUARANU PROTRESI

 1. Naziv, sedište i PIB Priređivača

Priređivač nagradne igre je „Knjaz Miloš“ a.d. Aranđelovac, ul. Krćevački put 26, matični broj: 07347383, PIB: 100994867 (u daljem tekstu „Priređivač“ ili „Knjaz Miloš“).

Nagradna igra se organizuje na osnovu Odluke direktora o organizaciji nagradne igre u robi i uslugama broj 07-03/23-13 od 05.04.2023. godine.

 1. Naziv organa Priređivača koji je doneo odluku o priređivanju nagradne igre, datum i broj odluke

Direktori Priređivača doneli su dana 05.04.2023. godine odluku broj 07-03/23-13 o priređivanju nagradne igre „GUARANU PROTRESI“.

 1. Naziv, mesto i vreme trajanja nagradne igre

Nagradna igra se organizuje pod nazivom „GUARANU PROTRESI“ (u daljem tekstu: „Nagradna igra“).

Nagradna igra se organizuje teritoriji Republike Srbije (ne uključujući sastavni deo Republike Srbije - teritoriju Kosovo i Metohiju).

Nagradna igra se organizuje u periodu od 31.05.2023. godine do 12.07.2023. godine, pri čemu učesnici imaju pravo da Prijavu šalju od 31.05.2023. godine u 00:00 časova do 11.07.2023. godine u 23:59:59 časova, a 12.07.2023. godine će se održati izvlačenje određenih nagrada, u skladu sa odredbama ovih Pravila.

Nagradna igra se priređuje u svrhe unapređenja prodaje i promocije proizvoda brenda Guarana. U nagradnoj igri učestvuju sledeći proizvodi:

U daljem tekstu "Proizvodi".

 1. Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri

Pravo učestvovanja u Nagradnoj igri imaju sva fizička lica koja su državljani Republike Srbije, imaju najmanje 18 godina starosti i imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije (ne uključujući sastavni deo Republike Srbije - teritoriju Kosovo i Metohiju).

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri nemaju lica zaposlena ili na drugi način radno angažovana kod Priređivača, u zavisnom privrednom društvu Priređivača „Knjaz Miloš - Natura“ d.o.o. Beograd, u agenciji „OneClick Solutions“ d.o.o. Beograd, kao i članovi njihovih najužih porodica (supružnici, deca), kao i roditelji i rođena braća i sestre ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu.

Priređivač zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

 1. Opis nagradne igre i način učestvovanja

Uslov za učešće u Nagradnoj igri stiče svaki potrošač kupovinom bilo koja dvaProizvoda iz asortimana Guarana brenda, u trgovinskim radnjama na teritoriji Republike Srbije (ne uključujući sastavni deo Republike Srbije - teritoriju Kosovo i Metohiju), a koji je po izvršenoj kupovini dobio fiskalni račun izdat u periodu od26.05.2023. u 00:00 časova do 11.07.2023. godine u 23:59:59 časova, u skladu sa propisima Republike Srbije i koji može biti proveren u fiskalnom sistemu, a na kome se nalazi PFR broj računa i PFR vreme izdavanja fiskalnog računa.

Učesnik stiče mogućnost prijave za učešće u nagradnoj igri počev od 31.05.2023. godine u 00:00 časova do 11.07.2023. godine u 23:59:59 časova sa fiskalnim računima izdatim u periodu od 26.05.2023. u 00:00 časova do 11.07.2023. godine u 23:59:59 časova.

Učesnik prilikom prijave upisuje: PFR broj sa fiskalnog računa, PFR vreme izdavanja računa i broj mobilnog telefona (u daljem tekstu: „Prijava“) na predviđen način opisan u Pravilima. Prijava se vrši na sledeći način: putem internet stranice guaranuprotresi.rs gde je potrebno upisati sledeće podatke: PFR broj računa, PFR vreme sa fiskalnog računa i broj mobilnog telefona.

Slanjem Prijave putem internet obrasca učesnik se saglašava sa svim odredbama definisanim u ovim Pravilima.

Učesnik čija je Prijava primljena dobiće obaveštenje na internet stranici o uspešnosti Prijave. Prijava neće biti validna ukoliko su podaci prijave izmišljeni, generisani od strane učesnika ili već upotrebljeni, a Priređivač zadržava pravo da u svakom trenutku vrši proveru validnosti Prijave. Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila, ili koji su prevarom ili na bilo koji drugi nedozvoljen način koji se protivi duhu svrhe Nagradne igre ostvarili pravo na nagradu i učestvovanje. Ukoliko učesnik nakon prijave dobije povratnu informaciju da je Prijava već iskorišćena, a Prijavu prijavljuje prvi put, može pozvati kontakt centar priređivača radi detaljne provere.

Slanje Prijave putem internet obrasca ne može da se izvrši ukoliko učesnik ne unese i broj mobilnog telefona u odgovarajućem formatu koji služi za njegovu identifikaciju i kontakt. Učesnici su sami odgovorni da osiguraju da broj mobilnog telefona koji unose putem internet obrasca bude ispravan. U slučaju da broj telefona nije ispravan, dobitniku neće biti isporučena nagrada jer Priređivač neće moći da sa njim stupi u kontakt i dobitnik gubi pravo na nagradu.

Jedno lice može učestvovati u nagradnoj igri neograničenim brojem Prijava, ali sa različitim PFR brojem i PFR vremenom izdavanja fiskalnog računa. Jedno lice može biti dobitnik samo jedne dnevne, jedne nedeljne i glavne nagrade. Svaki PFR broj i PFR vreme izdavanja fiskalnog računa može biti iskorišćeno samo jednom.

Priređivač zadržava pravo da proveri validnost pristiglih PFR brojeva verifikacijom u fiskalnom sistemu i da učesnike/dobitnike čiji su fiskalni računi nevalidni diskvalifikuje.

Učesnik je dužan da čuva fiskalni račun sa jasno vidljivim detaljima iz Prijave kao dokaz kupovine i provere podataka do momenta uručenja nagrada i isti prilikom uručenja nagrade preda Organizatoru ukoliko to Organizator zahteva.

 1. Iznos nagradnog fonda, vrsta, broj i vrednost dobitaka

Ukupna vrednost fonda nagrada u robama i uslugama iznosi 8.282.125,87 dinara.

Ukupan broj nagrada je: 439, od čega 1 (jedna) glavna nagrada, 18 (osamnaest) nedeljnih nagrada i 420 (četiri stotine dvadeset) dnevnih nagrada. Priređivač se obavezuje da neće dodeljivati više nagrada ili drugu vrstu nagrada.

Nagrade i ukupan nagradni fond sa vrednošću nagrade je izražen u Tabeli 1.

Nagrada

Vrsta /vreme izvlačenja

Količina /kom - ukupan fond

Jedinična vrednost RSD

Ukupna vrednost nagradnog fonda RSD

Automobil Mini Cooper S

Glavna nagrada

1

4.562.125,87*

4.562.125,87*

Konzola Sony PlayStation 5 + tri igre

Nedeljna nagrada

18

90.000,00

1.620.000,00

Buzz Vaučer**

Dnevna nagrada

420

5.000,00

2.100.000.00

*Prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 18.04.2023.godine.

**Buzz Vaučer - vaučer u vrednosti od 5.000,00 RSD koje će dobitnik moći da iskoristi u objektima Sport Vision sistema (Sport Vision - multibrend, Buzz, Extra Sports, Run’n More, Sport Vision i Buzz Outlet) za željenu kupovinu.

Dobijene nagrade dobitnici kod Priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu, niti se mogu prenositi na treća lica pre uručenja nagrada.

 1. Izvlačenje dobitnika nagrada

Dobitnici dnevne nagrade (Buzz Vaučer) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza validnih Prijava, primljenih prethodnog dana od 00:00 časova do 23:59:59 časova.

Izvlačenje dnevnih nagrada će se održavati svakog dana u 11:00 časova počev od 01.06.2023. do 12.07.2023. godine. Svakog dana izvlači se 10 dobitnika dnevnih nagrada.

Dobitnici nedeljnih nagrada (Konzola Sony PlayStation 5) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor, iz baza validnih Prijava, koji su prispeli u toku one nedelje (sedmice) za koju se izvlače nedeljne nagrade.

Izvlačenje nedeljnih nagrada će se održavati prema sledećem rasporedu:

Dobitnik glavnenagrade (Automobil Mini Cooper S) se određuju automatski, putem softvera, korišćenjem algoritma za nasumičan izbor iz baza validnih Prijava, koji su prispeli u periodu od 31.05.2023.g. u 00:00 časova do 11.07.2023. g. u 23:59:59 časova.

Izvlačenje glavne nagrade održaće se u 12.07.2023. g. u 13:00 časova.

Pored dobitnika za svaku od nagrada će biti izvučeni i rezervni dobitnici (po pet za svaku od dnevnih nagrada, pet za svaku nedeljnu nagradu i pet za glavnu nagradu), za slučaj da se naknadno ispostavi da dobitna Prijava nije validna ili da se dobitniku ne može uručiti nagrada iz razloga definisanih ovim pravilima pa je time izgubio pravo na nagradu. Rezervni dobitnici će biti rangirani po redosledu izvlačenja kao „prvi , drugi, treći, četvrti i peti rezervni dobitnik“, i pozvani da ispune uslove za preuzimanje nagrada ukoliko te uslove ne ispune glavni dobitnici. U slučaju potrebe rezervni dobitnici će biti kontaktirani nakon završetka nagradne igre.

Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Treći rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon drugo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik, prvo izvučeni rezervni dobitnik i drugo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici, iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima i tako redom do petog rezervnog dobitnika.

Dobitnici nagrada će o osvojenim nagradama biti obavešteni putem SMS poruke i/ili telefonskog poziva korišćenjem broja mobilnog telefona koji je Dobitnik upisao prilikom Prijave kada će biti pozvani da na email adresu info@guaranuprotresi.rs dostave svoje podatke potrebne za dostavu nagrada, ostale lične podatke o dobitniku koje zahtevaju važeći propisi, kao i fotografiju celog fiskalnog računa korišćenog za Prijavu na kojem su jasno vidljivi podaci iz Prijave.

Podaci neophodni za isporuku nagrade su:

Podatak neophodan za podnošenje poreske prijave za porez na dohodak građana za nagrade čija je vrednost iznad neoporezivog iznosa (glavna nagrada):

Priređivač će nastojati da više puta pokuša da kontaktira dobitnike pozivom na broj mobilnog telefona, ali se ne obavezuje na više od tri pokušaja. Rok za dostavu ovih podataka je 48 časova od dana kontaktiranja od strane Priređivača, nakon čega će se smatrati da je dobitnik odustao od nagrade, te će nagrada biti dodeljena rezervnom dobitniku. Ukoliko fotografija fiskalnog računa ne sadrži isti PFR broj i isto PFR vreme računa koji je dobitnik uneo prilikom Prijave, dobitnik gubi pravo na nagradu i ista će se dodeliti rezervnom dobitniku.

Spisak dobitnika nagrada će biti objavljen na sajtu guaranuprotresi.rs. Priređivač će objaviti PFR broj sa fiskalnog računa koji je izvučen kao dobitni, kao i brojeve telefona sa kojeg je stigla prijava za učešće bez poslednja 3 broja, bez objavljivanja ostalih ličnih podataka dobitnika.

 1. Obaveštavanje dobitnika, rok i način preuzimanja nagrada

Da bi nagrada bila uručena, neophodno je da svi traženi podaci budu ispravni i da se odnose na punoletno lice. U slučaju dostavljanja nepotpunih ili netačnih ličnih podataka, u slučaju nedostavljanja slike fiskalnog računa sa kojim je ostvarena Prijava, ili podataka lica koje nije punoletno, kao i u slučaju ako dobitnik ne preda fiskalni račun sa PFR brojem i PFR vremenom sa kojim je ostvarena Prijava prilikom predaje nagrade ukoliko Priređivač to zahteva, nagrada neće biti uručena i učesnik gubi pravo na istu.

Dnevne i nedeljne nagrade dobitnici će dobijati na kućnu adresu, putem kurirske službe na adresu koju je dostavio dobitnik u skladu sa ovim Pravilima, najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja potrebnih podataka i slike fiskalnog računa sa jasno vidljivim detaljima iz Prijave.

Svaki dobitnik će biti obavešten kada nagrada bude poslata na adresu dobitnika. Ukoliko dobitnik iz bilo kog razloga ne bude bio u mogućnosti da preuzme nagradu u roku od 7 dana, nagrada će biti dodeljena rezervnom dobitniku.

Pravo na uručenje dnevne i nedeljne nagrade će imati lice navedeno u podacima dostavljenim na e-mail adresu nakon osvajanja nagrade odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem i nijedno drugo lice. Uručenje nagrada biće lično.

Glavna nagrada biće uručena lično u roku od 60 dana od dana dostavljanja potrebnih podataka. O tačnom vremenu i načinu uručenja, dobitnik će biti blagovremeneno obavešten.

Priređivač neće snositi nikakvu odgovornost zbog eventualnih nedostataka/grešaka u podacima koje je dao učesnik (npr. greška u pisanju imena, prezimena, broja telefona itd.).

Pri preuzimanju nagrade će biti izvršeno utvrđivanje identiteta dobitnika, koji je dužan da podnese na uvid lični dokument iz kojeg će se nesporno utvrditi njegov identitet.

Pri preuzimanju nagrada, dobitnici potpisuju zapisnik o preuzimanju pošiljke, čime prestaju sve dalje obaveze Priređivača prema dobitnicima, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

 1. Kontrola nad postupkom izvlačenja dobitnika nagradne igre

Priređivač će formirati tročlanu komisiju koja će biti odgovorna za regularno sprovođenje nagradne igre.

Članovi komisije Priređivača odgovorni za regularno sprovođenje nagradne igre su:

 1. Ljubica Branković, predsednik Komisije
 2. Anđela Bogojević, član komisije
 3. Mila Blagojević, član komisije.

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodiće se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena Pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja dobitnika, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime kao i naziv i vrednost nagrade svakog dobitnika ponaosob.

Zapisnik potpisuju svojeručno svi članovi komisije. Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodiće tročlana komisija.

Posle nagradnog izvlačenja, Nagradna igra će se smatrati okončanom.

 1. Prekid nagradne igre

Nagradna igra može biti prekinuta jedino u slučaju da nastupe okolnosti prouzrokovane višom silom, za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći. U tom slučaju Priređivač će obavestiti učesnike o prekidu Nagradne igra, razlozima za prekid i datumu prekida na internet sajtu i putem dnevnih novina u kojima su objavljena Pravila nagradne igre. Priređivač ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati usled prekida Nagradne igra u smislu ovog člana.

 1. Saglasnost i zaštita podataka o ličnosti

Priređivač kao Rukovalac u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) upoznaje sva lica koja učestvuju u Nagradnoj igri na koji način će Priređivač obrađivati njihove podatke o ličnosti:

Pored navedenog, Priređivač može samo uz posebnu saglasnost lica koristiti podatke o ličnosti:

Smatra se da je Učesnik Prijavom na Nagradnu igru pročitao Pravila i da je sa njima saglasan te da je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavešten o prikupljanju i obradi svojih ličnih podataka.

Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Učestvovanjem u Nagradnoj igri, odnosno prihvatanjem ovih Pravila, podrazumeva se da je učesnik dao sledeću izjavu u smislu propisa o Zaštiti podataka o ličnosti:

“Saglasan /saglasna sam i ovlašćujem Priređivača Nagradne igra da moje podatke, koje sam dostavio/dostavila radi učešća u Nagradnoj igri, kao i moje podatke koji se u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatraju ličnim podacima, može koristiti samo u svrhu i za potrebe sprovođenja Nagradne igre u skladu sa Pravilima nagradne igre i zakonskim propisima, a da ih u druge svrhe ne može koristiti bez moje dodatne pisane saglasnosti. “

U svakom trenutku, učesnik može da opozove svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti slanjem opoziva na imejl nagradnaigra@knjaz.co.rs čime se istovremeno odjavljuje od učešća u nagradnoj igri.

 1. Odgovornost Priređivača

Priređivač snosi sve troškove nabavke i čuvanja nagrada do izvlačenja nagrada i predaje istih dobitniku. Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju Pravila odnosno čiji se PFR broj ili PFR vreme fiskalnog računa pokaže kao nevalidan prilikom provere.

Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade pod uslovima opisanim u ovim Pravilima.

Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvarivati bilo kakva prava prema Priređivaču.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada.

Priređivač neće biti obavezan za materijalnu ili nematerijalnu štetu pretrpljenu (uključujući stvarnu štetu i gubitak profita), koja je nastala kao rezultat učešća u nagradnoj igri i osvajanju nagrada, osim odgovornosti koja se ne može zakonski izuzimati.

 1. Način rešavanja mogućih sporova između Priređivača i učesnika/dobitnika

Učešćem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Za sve nesporazume, detaljnije informacije u vezi nagradne igre, kao i za rešavanje mogućeg spora učesnici mogu da se informišu putem info@guaranuprotresi.rs i putem kol centra na broj 011 2073055 radnim danima u periodu od 09:00 do 17:00 časova.

Ukoliko se mogući spor ne reši mirnim putem, u slučaju sudskog spora između Priređivača i učesnika nagradne igre nadležan će biti sud u Beogradu.

 1. Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri o pravilima nagradne igre

Pravila nagradne igre će u skladu sa Zakonom biti objavljena u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije minimum 8 (osam) dana pre početka Nagradne igre, kao i na internet stranici guranuprotresi.rs. Pravila nagradne igre biće deponovana kod Priređivača.

 1. Ostalo

Ova Pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija Republike Srbije u skladu sa Zakonom o igrama na sreću.

Po dobijanju saglasnosti Ministra finansija, Priređivač će objaviti ova Pravila u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i to 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre.

Po okončanju nagradne igre, Priređivač će u roku u roku od 30 dana dostaviti Upravi za igre na sreću izveštaj o utvrđivanju rezultata nagradne igre.

U Aranđelovcu, dana 18.04.2023. godine

Priređivač

Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac

_______________________

Miloš Stojisavljević, direktor

______________________

Marko Stanković, direktor